BEMER 3000 - efektivní magnetoterapie.

Informace o využití samoléčebných schopností vlastního organizmu pomocí vlivu indukčních magnetických polí živých buněk, prostřednictvím Bemer 3000.

Všeobecné informace

 

BEMER 3000 všeobecné informace :

Všeobecné informace o vlivu indukčních magnetických polí na živé buňky. Modení člověk potřebuje ke svému spokojenému životu nejrůznější okolnosti. Úspěch v práci, pěkné bydlení, auto, peníze atd. Bohužel je v jeho myšlenkách poněkud odstrčeno vědomí, že to vše je možné docílit a mít jen když má člověk to základní a nejdůležitější – zdraví. Zdraví – co je to vlastně zdraví co pod tím rozumíme? Existují různé definice zdraví jako na příklad „Zdraví je stav tělesného a duševního klidu a rovnováhy ve kterém se člověk dobře cití“ Jiná definice praví, že „Zdraví je nepřítomnost chorob!?!

Žádná nám doposud dostupná definice však nevystihuje podle našeho názoru to co vlastně je pod pojmem zdraví nutno rozumět. Dle našeho názoru je zdraví schopnost buněk vykonávat na 100% jejich funkci. Všichni jedinci pocházejí původně z jedné jediné buňky – z oplodněného vajíčka. Dělením této buňky vznikají postupně přesně diferencovaná uskupení buněk, s jednoznačně určenými úkoly. U dospělého člověka se odhaduje počet buněk na 70 až 100 bilionů. Vývoj jedince je nepředstavitelně složitý pochod závislý na obrovské spoustě informací a komunikací mezi jednotlivými buňkami. Jak ví ta nebo ona buňka při vývoji člověka, že se má stát buňkou srdečního svalu, buňkou nervovou nebo buňkou jaterní? Tajemství těchto pochodů je doposud zcela neobjasněno a jen teoretické předpoklady, že se jedná o humorální a elektromagnetické pochody představujíí možnosti jak mohou tyto pochody probíhat. Když každá buňka v těle plní svůj úkol na 100% - pak je jedinec zcela zdráv. Je možné také říci, že člověk je natolik zdráv, jak je výkonná jeho nejslabší buňka. Přirovnejme to k řetězu: každý řetěz je jen tak silný jak silný je jeho nejslabší článek. Organismus je tedy tak zdráv jakým způsobem je schopna pracovat jeho nejslabší buňka.

Co tedy potřebuje buňka k tomu, aby si uchovala schopnost pracovat na 100%? V první řadě je to dostatečné množství kyslíku – není-li delší dobu než asi 10 minut zajištěn přívod kyslíku člověk zemře.

Potom je to přívod výživy – tedy asi tak 90 různých chemických prvků a sloučenin. A za třetí je nutné,aby buňka měla dostatek energie ke zpracování všech těchto látek. Energickou zásobu buňky představuje ATP (adenozit trifosfátová kyselina) kterého si tělo vyrábí za den asi 75 kg. Tato látka má jen malou stabilitu a musí být neustále obnovována. Buňka spotřebuje 50% svoji energie k výrobě ATP tím tedy k svému životu, 50% poskytuje tělu jako energii na výměnu látkovou. Tato je závislá na velikosti elektrického napětí buněčné membrány. Všechny chemické reakce v těle jsou podmíněny přítomností elektrického proudu. Každý atom má svoje elektrické – positivní nebo negativní – napětí. Za každou sekundu proběhne v těle na 100 trilionů chemických reakcí Spotřeba energie je tedy enormní. Každá buňka v živém organismu je vlastně malinká stejnosměrná baterie, která má povrchové napětí buněčné membrány mezi -70 a -90 mV. Při tomto napětí je buňka schopna plně pracovat. Poklesne-li toto napětí jen 10 mV je výkonost buněk podstatně zmenšena – dochází ke vzniku nemocí. Každé onemocnění začíná původně jako energetická porucha v buněčné činnosti. Napětí buněčné membrány je doplňováno indukčními elektromagnetickými pochody. Indukční elektromagnetický pochod je vzájemné působení pohybujícího se magnetického pole na vodiče a naopak proudící elektřiny ve vodiči která vzbuzuje opět magnetické pole. Přirovnáme-li buňku k baterii u auta múžeme sledovat následující postup: Poklesne-li napětí baterie je nutné buď uvést auto spalováním benzinu v motoru do pohybu. V alternátoru –pohybem magnetů – se vyprodukuje elektrický proud, který dobije po určité době baterii. Chcemeli později nastartovat motor musíme zapnout přívod elektrického proudu z baterie do elektromotoru - starteru: ten nastartuje benzinový motor a auto je schopno provozu. Jeden a ten samý přístroj složený z magnetů a drátěných cívek slouží jednou tedy jako elektromotor / starter – proud spotřebovává a dává pohyb, jednou jako alternátor – roztáčen benzinovým motorem pohybem magnetů proud vyrábí, dodává spotřebičům a dobíjí baterii Podobné pochody se odehrávají v živém organismu. Člověk se pohybuje v magnetickém poli země. Tímto pohybem vznikají minimální elektrické proudy a ty doplňují přes pochody látkové výměny napětí buněčných membrán. Pohyb je tedy vlastně jediný zdroj elektrických napětí v těle. Je-li člověk delší dobu nějakou chorobou upoután na lůžko necítí se dobře a teprve , když se může opět začít pohybovat zlepšuje se rychle jeho zdravotní stav. Při delším znehybnění starých lidí – třeba při zlomeninách kyčle – může dojít k takovým oslabením fukcí buněk, že člověk zemře.Ne na vlastní zlomeninu, ale na komplikace vzniklé pobytem na lůžku tedy nedostatkem pohybu. Víme, že optimální množství tělesné práce potřebné k normalisaci látkové výměny odpovídá dennímu výkonu asi 35 km rychlého pochodu. Člověk je živočich, který si má potravu obstarávát pohybem – lovem nebo tělesnou prací. Supermarkety nebo mechanisace v zemědělství a průmyslu v rozsáhlém měřítku nebyly při vývoji člověka předvídány, zrovna tak jako auta a jiné dopravní prostředky.

Kolik pohybu má ale moderní člověk? Jaké jiné faktory - stres, nezdravá výživa nedostatek odpočinku - ohrožují jeho zdraví? Jak se může proti těmto negativním vlivům civilisace bránit a zachovávat svoje zdraví? To jsou otázky, které není jen tak lehko zodpovědět. Velmi málo z těchto negativních faktorů je možné plně eliminovat při moderním způsobu života člověka třetího tisíciletí. Nedostatek pohybu jako jeden z hlavních negativních vlivů a tím nedostatek elektromagnetických signálů potřebných pro výměnu látkovou je možné doplnit požitím pusujících elektromagnetických polí. Tyto doplňují – jen doplňují ale nikdy nenahrazují – nedostatek pohybu. Pusující magnetická pole která jsou vyvolána přístrojem BEMER 3000 jsou velmi nízké intensity – jejich intensita leží pod intesitou přirozeného magnetického pole země a protože mají širokospektrou měnící se vlnovou délku a frequenci ovlivňují celé spektrum tělesných buněk. Jejich malá intensita nemůže vyvolat nepříznivé pochody v těle a proto není prakticky kontraindikací k jejich terapeutickému použití. Hlavní vliv těchto magnetických polí spočívá na positivním ovlivnění prokrvení zvýšení transportu a parciálního tlaku kyslíku ve tkáních a tím k normalisaci energie buněk. Přístroj BEMER 3000 je uznán evropskou unií jako přístroj zdravotní. Podle dnešních předpisů je nutné pro tuto certifikaci dokázat nejen, že přístroj nemá škodlivé účinky, ale je nutné prokázat jeho positvní vliv na organismus. Elektromagnetický signál přístroje BEMER 3000 vynalezený profesorem Wolfgangem A Kafkou je patentován v celém světě a byl vyznamenán zlatou medajlí na výstavě vynálezů v Ženevě v roce 1999.

Je dokázáno evropskou lékařskou studií na více než 2000 pacientech s různými chorobnými stavy, že tento přístroj positivně ovlivňuje zdravotní pochody akutních i chronických onemocnění, regenraci organismu při jeho oslabení a vyčerpání v důsledku stresového, pracovního i spotrovního zatížení a má rovněž velmi dobré výsledky při potlačování bolestí. Tento přístroj je vhodný i pro domácí trvalé používání u lidí všech věkových skupin.

 

 

 

V případě vašeho zájmu aktivně pečovat o své zdraví ať už v rámci prevence  nebo již trpíte zdravotními komplikacemi,  kontaktujte nás na tel :  721 504 389  nebo  email :  mfancova@seznam.cz.  Poradíme individuální aplikaci  programů  dle  stanovené  diagnozy.

 
Věřím, že vás tyto informace inspirovaly k zamyšlení nad vlastním zdravím či zároveň k rozhodnutí vyřešit své zdravotní komplikace.